Algemene voorwaarden

1. inleidende opmerking

Film-Retter KG, Zeithstraße 108, 53819 Neunkirchen-Seelscheid is gespecialiseerd in de digitalisering van analoge media, met name verouderde dragermedia. De technische basis van de aangeboden digitaliseringsdienst wordt deels gevormd door zelf ontwikkelde digitaliseringsmachines, die in het kader van een geautomatiseerd proces worden gebruikt.

2. toepassingsgebied

2.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") zijn van toepassing op alle overeenkomsten over de digitalisering van media tussen Film-Retter KG en klanten. Klanten van Film-Retter KG kunnen zowel consumenten in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) als ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) zijn.

2.2 Deze AV van Film-Retter KG zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van afnemers worden niet erkend en maken geen deel uit van de overeenkomst, ook niet zonder uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar van Film-Retter KG.

2.3 Wijzigingen in deze AV zullen schriftelijk of per e-mail aan de klant worden meegedeeld. Indien de klant niet binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging bezwaar maakt tegen de meegedeelde wijzigingen, worden de meegedeelde wijzigingen geacht door de klant te zijn aanvaard. In geval van wijziging van deze AV wordt de klant afzonderlijk op de hoogte gesteld van het recht van verzet en de juridische gevolgen van stilzwijgen.

3 Voorwerp van de overeenkomst

3.1 Onderwerp van de overeenkomst is de digitalisering van analoge dragers (analoge foto's, dia's, videocassettes, cinefilms, etc.) door Film-Retter KG tegen betaling na een dienovereenkomstige bestelling door de klant.

3.2 De concrete omvang van de door Film-Retter KG te verlenen diensten is gebaseerd op het door de klant ondertekende opdrachtformulier, dat Film-Retter KG per post heeft ontvangen of dat in een van de interne of externe ontvangstkantoren persoonlijk is ingevuld en ondertekend, alsmede op de door de klant ter verwerking ingezonden/afgegeven originele media.

4. technische servicebeschrijvingen en beperkingen

4.1 De contractuele/bestelverhouding tussen de contractanten is gebaseerd op de volgende dienstspecifieke beperkingen:

4.2 Algemeen

4.2.1 "Oorspronkelijk medium / medium klant": De originele drager die oorspronkelijk bij de klant aanwezig was, d.w.z. dia's, fotonegatieven, cinefilms, video's of papieren afdrukken van foto's, alsmede fotoalbums.

4.2.2 "Gegevensdrager": een gegevensdrager die in eerste instantie eigendom is van Film-Retter KG en waarop Film-Retter KG het resultaat van de digitaliseringswerkzaamheden opslaat en die vervolgens aan de klant wordt toegezonden.

4.2.3 "Digitalisering / digitale kopie": het door Film-Retter KG verwerkte eindproduct, d.w.z. in de regel een digitale kopie van het originele medium.

4.2.4 "Werkdagen": maandag tot en met vrijdag van elke week, met uitzondering van de feestdagen in Noordrijn-Westfalen en de plaatselijke feestdagen voor de instandhouding van gebruiken, zoals de Weiberfastnacht (carnavalsdonderdag) en de Rosenmontag.

4.2.5 Grensloze verwerking van het originele medium is meestal niet mogelijk. Door het procédé wordt een minimaal deel van het oorspronkelijke medium optisch afgesneden aan de rand, zodat het niet verschijnt en niet zichtbaar is op het uiteindelijke werkresultaat.

4.2.6 Meer- of minderleveringen door Film-Retter KG op het gebied van ECO-dia's ter hoogte van 5% dienen door de klant te worden geaccepteerd. Deze kunnen niet worden vermeden als gevolg van geautomatiseerde, technische processen bij het scannen van de motieven. Motieven die meerdere malen machinaal zijn gescand, worden aan de klant in rekening gebracht. Machinaal uitgevallen motieven worden door Film-Retter KG als gebaar van goede wil niet achteraf gratis geleverd.

4.2.7 Als gevolg van het procédé is het mogelijk dat het resultaat van het werk geen volledig getrouwe weergave is van de contouren van het oorspronkelijke medium, zodat het resultaat van het werk onbeduidend maar merkbaar onscherper lijkt dan het oorspronkelijke medium.

4.2.8 Als gevolg van het procédé of als gevolg van de ouderdom of de toestand van de originele drager, kunnen er afwijkingen zijn in de kleurwaarden van het werkresultaat ten opzichte van de originele drager.

4.2.9 Bestaande vervuilingen of andere oneffenheden van het oorspronkelijke medium mogen tijdens de verwerking in individuele gevallen niet worden verwijderd en mogen in sommige gevallen door het reinigen/bewerken zelfs enigszins worden versterkt, zodat zij ook op het werkresultaat zichtbaar zijn. Dit heeft technische redenen en kan door Film-Retter KG niet worden beïnvloed; ook niet als Film-Retter KG van de klant opdracht krijgt tot een "nabewerking", "droge reiniging", "reiniging van de beelden" of "behandeling met perslucht" van het originele medium. Een volledige reiniging van het originele medium is door Film-Retter KG contractueel niet verplicht.

4.2.10. Onjuiste kadrering of spiegelbeeldige oriëntatie van een origineel medium (dia) bij levering wordt door Film-Retter KG niet automatisch herkend. Dit kan tot gevolg hebben dat het werkresultaat er voor de klant spiegelbeeldig uitziet. Bij boeking van de extra service "handmatige beeldrotatie" zal Film-Retter KG proberen het werkresultaat in spiegelbeeld weer te geven, maar is hiertoe niet verplicht en garandeert derhalve geen correct resultaat van de weergave.

4.2.11. Als gevolg van het productieproces kunnen originele media na digitalisering gekanteld of omgedraaid naar de klant worden teruggestuurd. Dit wordt door de Klant aanvaard.

4.2.12. Indien de originele dragers in slechte staat verkeren en/of indien de toegang tot de originele dragers voor Film-Retter KG aanzienlijk bemoeilijkt wordt door de staat waarin deze aangeleverd zijn, is Film-Retter KG gerechtigd de bestelling te weigeren of in overleg met de klant opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden van verwerking.

4.2.13. Film-Retter KG zal trachten de sorteervolgorde van de aanvaarde originele dragers aan te houden en de werkresultaten opeenvolgend te nummeren. De naleving van de sorteervolgorde is echter niet contractueel door Film-Retter KG verplicht, evenmin als de volledige nummering van de werkresultaten op de gegevensdrager. Bij het digitaliseren van dia's in het ECO-proces vindt geen sortering plaats. De klant kan de extra dienst "Mappenstructuur maken" toevoegen om de voornoemde sortering van de dia's te verkrijgen.

4.2.14. De etikettering van de originele dragers door de klant (bij dia's, foto's en negatiefstroken voor mappen, niet voor afzonderlijke beelden / bij cinefilms en videocassettes voor elke film of elk door Film-Retter KG aangemaakt bestand) neemt Film-Retter KG tegen een meerprijs over bij het opslaan van het werkresultaat. Dit veronderstelt dat het opschrift van de klant duidelijk leesbaar is en een lengte van 20 karakters per map niet overschrijdt. Indien dit niet het geval is, is Film-Retter KG gerechtigd het werkresultaat naar eigen goeddunken te etiketteren.

4.3 Digitalisering van dia's, negatieven en papieren afdrukken

4.3.1 "Automatische kleurcontrastcorrectie": een op EDP gebaseerde beeldbewerkingsprocedure met als doel de ouderdomsverschijnselen van oud foto- en videomateriaal (zoals kleurzweem, contrastveranderingen, enz.) op het werkresultaat te verminderen en het beeldresultaat te verbeteren. Het resultaat van deze nabewerking hangt altijd af van de toestand van het oorspronkelijke medium.

4.3.2 "Handmatige beeldrotatie" betekent dat de gedigitaliseerde beelden na digitalisering in de juiste oriëntatie (staand of liggend formaat) worden gedraaid. De rotatie van de digitale beelden gebeurt halfautomatisch in een computerprogramma. Beide partijen zijn zich ervan bewust dat dit alleen mogelijk is voor duidelijk herkenbare portretformaten, die om technische redenen alleen in liggend formaat kunnen worden gedigitaliseerd. De nauwkeurigheid van de spiegel kan in dit geval niet worden gegarandeerd.

4.3.3 "Ruw materiaal": de onbewerkte beeldinformatie van het oorspronkelijke medium die na digitalisering ongewijzigd wordt opgeslagen. Indien van toepassing, vindt na opslag van de ruwe gegevens verdere verwerking van de kopie van het oorspronkelijke medium plaats, op basis van de ruwe gegevens.

4.3.4 Indien zich onder de door de klant ingeleverde kleinbeelddia's ook dia's in speciale formaten bevinden, is Film-Retter KG niet verplicht hierop te reageren en deze zonder aparte opdracht apart te digitaliseren.

4.3.5 Bij het digitaliseren van originele media in Minox- of pocketformaat kan als gevolg van het procédé een groter kwaliteitsverlies optreden dan bij het digitaliseren van 35 mm-dia's.

4.4 Digitalisering van negatieven en papieren afdrukken

"Droog reinigen", "reinigen van beelden" of "reinigen met perslucht": het reinigen van de originele drager zonder vocht met behulp van een speciale handschoen, doek, perslucht of borstel, met als doel gemakkelijk te verwijderen vuil, zoals normaal stof, zoveel mogelijk te verwijderen. Dit kan geen volledige verwijdering van vuildeeltjes garanderen.

4.5 Digitalisering van dia's

4.5.1 "Persluchtreiniging": het afblazen van het oorspronkelijke medium met perslucht, met als doel gemakkelijk verwijderbare vervuiling, zoals normaal stof, zoveel mogelijk te verwijderen. Volledige verwijdering van vuildeeltjes kan hierdoor niet worden gegarandeerd.

4.5.2 Bij het digitaliseren van dia's worden zij altijd in liggend formaat gebracht en op deze wijze gedigitaliseerd, ongeacht de beeldoriëntatie van het oorspronkelijke medium. Een latere beelduitlijning is door Film-Retter KG alleen verschuldigd als de klant de extra service "handmatige beeldrotatie" bestelt.

4.5.3 "Dia's in niet-ondersteunde tijdschriften" betekent dat originele media die door de klant in een van het in het desbetreffende bestelformulier aangegeven formaat afwijkend formaat worden aangeleverd, door Film-Retter KG tegen betaling in een tijdschrift van het daarin aangegeven type worden hersorteerd en na digitalisering weer in het oorspronkelijke tijdschrift worden gesorteerd.

4.5.4 "Scannen van los aangeleverde dia's" houdt in dat originele dragers die door de klant niet in bladen (kartonnen doos, zak, etc.) worden aangeleverd, door Film-Retter KG tegen betaling worden hersorteerd in een blad van het daar aangegeven type en na digitalisering weer in het originele transportmiddel worden gesorteerd.

4.6 Digitalisering van cinematografische film en video

4.6.1. 100% filmdigitalisering - Er kan niet worden gegarandeerd dat de opnamen direct bij het begin van het originele medium worden gestart, zodat ca. 1-2 seconden kunnen ontbreken. Evenmin kan worden gegarandeerd dat trillingen of "onvast lopend" filmmateriaal aan het begin van het originele medium zullen worden gecorrigeerd. De looptijd wordt berekend in minuten, niet het aantal cassettes/films.

4.6.2 Post-processing - Er kan niet worden gegarandeerd dat post-processing een zichtbaar effect heeft. Het effect en de optische meerwaarde hangen af van de toestand van het oorspronkelijke medium.

4.7 Digitalisering van cinefilm

4.7.1 "WETGATE reiniging": Film-Retter KG biedt een dergelijke reiniging van cine films niet aan.

4.7.2 "Reparatie van lasnaden": Film-Retter KG biedt geen reparatiepoging om een gescheurde cine-film weer aan elkaar te zetten en digitalisering mogelijk te maken. In plaats daarvan wordt de gescheurde film op de gescheurde plaats opnieuw geklemd en gedigitaliseerd. De resulterende delen van de film worden bij de nabewerking door Film-Retter KG met behulp van montagesoftware weer aan elkaar gemonteerd. Dit kan resulteren in het verlies van twee tot vier frames.

4.7.3 Beeldstoringen door gebrekkige perforatie - Indien de perforatie optisch niet duidelijk van het filmmateriaal kan worden onderscheiden of indien de perforatie gebrekkig is, is een probleemloze digitalisering niet mogelijk. Zo nodig worden afzonderlijke beelden in het geheel niet gedigitaliseerd.

4.8 Digitalisering van videocassettes

4.8.1 Kopieerbeveiliging - Cassettes die duidelijk auteursrechtelijk beschermd zijn ("gekochte cassettes"), worden niet gedigitaliseerd. Het kan gebeuren dat bij directe digitalisering elke storing in het beeld wordt geïnterpreteerd als kopieerbeveiliging. Er kan niet worden gegarandeerd dat deze kopieerbeveiliging kan worden omzeild.

4.8.2 "Reparatie grote cassette": Reparatiepoging van Film-Retter KG om een gescheurde magneetband weer aan te sluiten en digitalisering mogelijk te maken. Als de reparatiepoging mislukt, is digitalisering niet mogelijk.

4.8.3 "Terugspoelen van films": Film-Retter KG rekent geen vergoeding voor het terugspoelen van videocassettes.

4.8.4. opslag als mp4 - Film-Retter KG garandeert niet dat een cassette als één bestand wordt opgeslagen. Onder bepaalde omstandigheden kan de cassette in meerdere bestanden worden gesplitst.

4.8.5 LongPlay - Een mogelijk kwaliteitsverlies als gevolg van de compressie van longplay-cassettes is mogelijk.

4.8.6. Kortstondige uitval van beeld/geluid - Er vindt alleen een willekeurige controle van de beeld- en geluidssporen plaats. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beeld- en geluidssporen overal aanwezig zijn.

4.8.7 Auteursrecht - Film-Retter KG behoudt zich het recht voor auteursrechtelijk beschermd materiaal (TV-opnamen / kopieën van speelfilms etc.) niet te digitaliseren. De klant heeft de mogelijkheid om de voor de digitalisering door Film-Retter KG noodzakelijke schriftelijke vrijgaves van de rechthebbende (auteur, rechthebbende, uitgever, studio, tv-station, enz.) in te dienen.

5 Sluiting van het contract

5.1 Advertenties, aanbiedingen of andere acties op het internet of in enige andere vorm vormen vormen slechts een uitnodiging aan de klant tot het doen van een aanbod met het oog op het sluiten van een overeenkomst, maar geen aanbod van de zijde van Film-Retter KG.

5.2 De contractpartner voor elke bestelling is Film-Retter KG.

5.3 De overeenkomst tussen Film-Retter KG en de klant komt tot stand met de ontvangst van het door de klant ondertekende bestelformulier in schriftelijke vorm (origineel op papier, per fax, brief of als scan per e-mail, of persoonlijke overhandiging) en een verklaring van acceptatie door Film-Retter KG. De verklaring van aanvaarding door Film-Retter KG kan bestaan uit het persoonlijk in ontvangst nemen van de ondertekende bestelbon of uit het overhandigen van de analoge dragers, alsmede per e-mail in geval van postontvangst van de originele dragers inclusief de ondertekende bestelbon. Elke andere stilzwijgende aanvaarding van de bestelling is uitgesloten. 5.4.

5.4 Een in een andere vorm ontvangen bestelling geldt alleen dan als aanvaard, wanneer Film-Retter KG deze uitvoert of de aanvaarding uitdrukkelijk aan de klant verklaart.

5.5 Film-Retter KG behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of door gekwalificeerde derden uit te laten voeren.

5.6 De concrete omvang van de bestelling wordt bepaald door het aantal bruikbare originele dragers dat door de klant ter verwerking wordt opgestuurd of overhandigd. Film-Retter KG geldt ook dan als opdrachtnemer van de klant ter hoogte van de tegen de overeengekomen eenheidsprijs overhandigde media, wanneer het aantal ontvangen originele media of het materiaal afwijkt van de door de klant bij de bestelling verstrekte gegevens.

5.7 Film-Retter KG is niet gebonden aan haar intentieverklaring tot het sluiten van een overeenkomst indien en voor zover de door de klant overhandigde originele dragers afwijken van de op het bestelformulier vermelde specificaties. De ingebruikname van Film-Retter KG door de klant met betrekking tot originele dragers die van deze formaatspecificaties afwijken, geldt als schuld van de klant bij het afsluiten van het contract.

6 Verplichtingen van Film-Retter KG

6.1 De verwerking van de originele dragers door Film-Retter KG vindt plaats in een geautomatiseerde of gedeeltelijk geautomatiseerde procedure. Film-Retter KG verplicht zich de originele media met de nodige zorgvuldigheid te behandelen. Er wordt van uitgegaan dat de klant voor de reproductie van het werkresultaat over de geschikte technische uitrusting beschikt, die hem in staat stelt de gangbare bestandsformaten en gangbare gegevensdragers, bijv. USB-sticks, externe harde schijven, te gebruiken.

6.2 Als Film-Retter KG de originele dragers van de klant in een van haar filialen of ontvangstkantoren in ontvangst neemt, stuurt Film-Retter KG de gedigitaliseerde dragers na bewerking rechtstreeks naar de klant op zijn in het bestelformulier vermelde postadres. Afwijkende procedures, zoals verzending naar het ontvangstkantoor, worden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor diens risico uitgevoerd. De verzendkosten voor de retourzending blijven ongewijzigd.

6.3 Levertijden gelden slechts als door Film-Retter KG gegarandeerd indien dit schriftelijk is bevestigd of daadwerkelijk afzonderlijk is overeengekomen. De leveringstermijnen, d.w.z. de periode tussen de ontvangst van de originele media en de beschikbaarstelling voor afhaling of overhandiging aan de verzendingspartner na digitalisering, bestaan uit transporttijden en verwerkingstijden. De transporttijd bedraagt gewoonlijk drie werkdagen per route. De verwerkingstijd bedraagt gewoonlijk 4 - 6 kalenderweken.

6.4. Indien tegen betaling spoedbehandeling wordt besteld, wordt de verwerkingstijd verkort tot 10 werkdagen. De reservering van deze optie is echter afhankelijk van het aantal te digitaliseren originele dragers en dient door Film-Retter KG vóór het sluiten van het contract te worden bevestigd. Film-Retter KG behoudt zich het recht voor om met name in tijden van een hoge bezettingsgraad (zoals voor Kerstmis) het aantal te digitaliseren opdrachten met een betaalde opdracht voor expresverwerking alsmede het aantal desbetreffende originele media per opdracht te beperken of de expresverwerking in het geheel te weigeren.

6.5 Afwijkende wensen van de klant, zoals een vaste leveringsdatum of het afhalen / verzenden van originele media, worden alleen dan effectief ingewilligd als ze door Film-Retter KG uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd worden. Een schriftelijke aantekening door de klant op de bestelbon is zonder schriftelijke bevestiging door Film-Retter KG niet voldoende.

6.6 Film-Retter KG is niet verplicht om digitale kopieën van de originele media op haar eigen servers op te slaan.

6.7 Film-Retter KG zal de gegevens van de klant overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming behandelen en niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk of van overheidswege vereist is, noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst of voor de uitoefening van haar eigen rechten, of de klant met de verwerking heeft ingestemd.

6.8 Aan de prestatieplicht van Film-Retter KG is voldaan zodra de originele dragers en de werkresultaten aan de klant zijn teruggegeven of, in geval van uitdrukkelijke opdrachtverstrekking aan een verzenddienstverlener, aan deze laatste zijn overhandigd.

7 Verplichtingen van de klant

7.1 De klant is verplicht de originele dragers in goede staat te leveren en bij het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk aan te geven of

7.1.1. originele media beschadigd of anderszins defect zijn;

7.1.2. hij een bijzondere emotionele band heeft met de oorspronkelijke dragers die het voorwerp van de opdracht vormen;

7.1.3. de originele dragers die het voorwerp van de overeenkomst vormen, voor hem/haar onvervangbaar zijn omdat hij/zij niet over kopieën beschikt, zelfs niet in de vorm van andere dragers.

7.1.4 De klant dient een overeenkomstige aantekening te maken op de desbetreffende bestelbon.

7.2 Gegevensdragers van klanten die bij de levering van de originele media ingesloten waren, worden door Film-Retter KG niet gebruikt. Film-Retter KG verwijst hier naar de DSGVO. In plaats daarvan gebruikt Film-Retter KG eigen gegevensdragers en factureert deze aan de klant volgens de prijslijst. Film-Retter KG verplicht zich ertoe de door de klant ter beschikking gestelde gegevensdragers na verwerking van de bestelling van de klant terug te geven.

7.3 De klant dient ervoor te zorgen dat hij geen niet-ontwikkelde films (negatieven) en/of cinefilms aan Film-Retter KG overhandigt. Anders kunnen deze per ongeluk bloot komen te liggen en daardoor beschadigd of onbruikbaar worden zonder dat de klant een vervangend exemplaar ontvangt. Film-Retter KG is niet verplicht dergelijke films te ontwikkelen of anderszins te verwerken.

7.4 De klant die consument is in de zin van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) dient binnen 14 dagen na ontvangst van de originele media te controleren of de door Film-Retter KG geleverde prestatie aan de contractuele bepalingen voldoet en Film-Retter KG hiervan op de hoogte te stellen.

7.5 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij ofwel de eigenaar en auteur van de originele media is, ofwel dat de eigenaar en auteur van de originele media instemt met de verwerking door Film-Retter KG. De klant draagt, voor zover wettelijk mogelijk, aan Film-Retter KG alle rechten over die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder de reproductie- en verwerkingsrechten, en verklaart dat hij tot deze overdracht gemachtigd is. De klant verplicht zich Film-Retter KG en haar plaatsvervangers te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die zij in verband met de bestelling doen gelden wegens schending van hun rechtsposities, inclusief auteursrechten en gebruiksrechten alsmede het recht op een eigen afbeelding. De klant vrijwaart Film-Retter KG voor alle kosten van gerechtelijke stappen, vergoedt alle andere schade waarvoor de klant verantwoordelijk is en ondersteunt Film-Retter KG in alle redelijke opzichten bij het doen gelden van zijn eigen rechten.

7.7 De klant verklaart dat de originele dragers die het voorwerp van de overeenkomst zijn en het bezit, de verveelvoudiging en de verspreiding ervan wettelijk zijn toegestaan en niet in strijd zijn met wettelijke verbodsbepalingen. Film-Retter KG is niet verplicht maar wel gerechtigd dit te controleren. In geval van verdenking van een strafbaar feit is Film-Retter KG gerechtigd de originele media en eventueel reeds gemaakte kopieën aan de wetshandhavingsautoriteiten te overhandigen en hen de gegevens van de bestelling inclusief de gegevens van de klant te verstrekken. In dit geval wordt Film-Retter KG ontheven van haar prestatieverplichting tegenover de klant, inclusief de verplichting tot teruggave van de originele media. In dit geval behoudt Film-Retter KG zich het recht voor om schadeclaims tegen de klant in te dienen.

8 Garantie / Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, is Film-Retter KG aansprakelijk voor een schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

8.2 Film-Retter KG is zonder enige beperking aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, ongeacht de rechtsgrond. Bij eenvoudige nalatigheid is Film-Retter KG alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid alsmede voor schade als gevolg van het niet nakomen van een zogenaamde "kardinale verplichting", d.w.z. een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid van Film-Retter KG beperkt tot vergoeding van zogenaamde "contractueel voorzienbare schade", d.w.z. schade die in het kader van de desbetreffende contractuele relatie typisch verwacht moet worden, maar tot een maximumbedrag van EUR 1,00 per getroffen origineel medium, in totaal EUR 1.000,00 per bestelling. Dit geldt ook in geval van verlies of vernietiging van originele media, maar niet in geval van transportschade en/of verlies tijdens het vervoer door een dienstverlener (pakketdienst, expediteur, enz.).

8.3 Een beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien Film-Retter KG een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een kwaliteitsgarantie heeft gegeven. Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van Film-Retter KG volgens de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet.

8.4 Het gebrek aan compatibiliteit van de opslagmedia met de speler of computer van de klant is in elk geval voor rekening en onbeperkt risico van de klant.

8.5 Film-Retter KG is niet verplicht tot vergoeding van schade, indien het originele medium zich reeds bij de levering in een zodanige toestand bevindt, dat het bij de contractuele behandeling beschadigd of vernietigd wordt.

8.6 Indien de partijen overeenkomen het werkresultaat op een opslagmedium van Film-Retter KG op te slaan, is elke aansprakelijkheid van Film-Retter KG uitgesloten indien de klant het opslagmedium later gebruikt buiten het doel van de overeenkomst. Film-Retter KG raadt zijn klanten ten zeerste aan om elektronisch opgeslagen gegevens en ook het werkresultaat tegen verlies te beschermen door in elk geval meerdere reservekopieën te maken. Indien de klant in het bezit is van kopieën en/of afdrukken van de te digitaliseren media, is de aansprakelijkheid van Film-Retter KG bovendien beperkt tot de schade die voortvloeit uit de restauratie van de overgedragen media op basis van de afdrukken.

8.7 De aansprakelijkheidsbeperking geldt dienovereenkomstig voor wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Film-Retter KG.

8.8 Indien de door Film-Retter KG geleverde digitale kopieën niet de kwaliteit hebben die tussen de klant en Film-Retter KG is overeengekomen, of indien ze niet geschikt zijn voor het gebruik dat in onze overeenkomst is vastgelegd of voor het gebruik in het algemeen, of indien ze niet de kwaliteiten hebben die de klant volgens onze openbare verklaringen mocht verwachten, dan zijn wij verplicht tot aanvullende prestatie / rectificatie. dit geldt niet indien wij op grond van wettelijke voorschriften gerechtigd zijn aanvullende prestatie te weigeren. Film-Retter KG heeft echter het recht om nakoming achteraf te weigeren indien deze slechts tegen onevenredig hoge kosten mogelijk is.

8.9 Tijdens de aanvullende prestatie/verbetering is de vermindering van de koopprijs of de terugtrekking uit het contract door de klant uitgesloten. Een aanvullende prestatie / herstel wordt geacht te zijn mislukt met de mislukte tweede poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of uit de overige omstandigheden iets anders voortvloeit. Als de aanvullende prestatie / het herstel heeft gefaald of als wij de aanvullende prestatie / het herstel in het geheel hebben geweigerd, kan de klant naar eigen goeddunken een vermindering van de koopprijs (korting) eisen.

9 Overmacht

9.1 Elke contractpartij is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van een van haar verplichtingen indien de niet-nakoming te wijten is aan een belemmering buiten haar wil, zoals met name brand, natuurrampen, oorlog, inbeslagneming of andere officiële maatregelen, algemeen tekort aan grondstoffen, beperking van het energieverbruik, arbeidsgeschillen of indien tekortkomingen in de nakoming van het contract door leveranciers te wijten zijn aan een dergelijke oorzaak. Elke partij bij het contract stelt de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis van dergelijke gevallen van overmacht.

9.2. Elk der contractsluitende partijen heeft het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen, indien de uitvoering ervan overeenkomstig het voorgaande lid gedurende meer dan 6 maanden wordt verhinderd.

10. overdracht van risico

10.1 Het risico van verlies of beschadiging van de originele media of de media van de klant gaat over op Film-Retter KG bij succesvolle aflevering in een filiaal of ontvangstkantoor. Het risico van verlies of beschadiging van de originele dragers of het opslagmedium gaat over op de klant na uitvoering van de bestelling bij afhaling in een filiaal of bij een ontvangstpunt, alsmede in geval van de optie retourzending door overhandiging aan de vervoerder. De retourzending dient te geschieden naar het in de bestelling vermelde afleveradres.

11 Prijs / Betaling

11.1 De kosten voor de door Film-Retter KG geleverde digitaliseringsdiensten vloeien voort uit de ondertekende opdrachtbon en de in de prijslijst van Film-Retter KG vermelde afzonderlijke bedragen per medium / minuut / motief vermenigvuldigd met het daadwerkelijk geleverde en gedigitaliseerde aantal originele dragers. Kosten die op verzoek van de klant ontstaan door afwijkende contractuele afspraken, bijv. extra verzendkosten, worden door Film-Retter KG bij de werkelijke orderwaarde opgeteld en zijn voor rekening van de klant.

11.2 De overhandiging van het werkresultaat en de teruggave van de originele dragers aan de klant geschiedt pas na betaling van de definitieve prijs.

11.3 De facturen worden onmiddellijk opeisbaar bij aanvaarding van de bestelling door Film-Retter KG zonder aftrek en dienen binnen een week na aanvaarding van de bestelling te worden voldaan. Na het verstrijken van de termijn van één week is de klant in gebreke met betaling zonder dat een nieuwe aanmaning nodig is. Film-Retter KG heeft het recht om voor elke aanmaning naast de vertragingsrente ook aanmaningskosten te eisen. Het is voor de klant mogelijk te bewijzen dat Film-Retter KG geen of minder schade heeft geleden.

11.4 Betaling geschiedt doorgaans contant bij afhaling van de media in een filiaal. Indien de klant voor terugzending kiest, geschiedt de betaling in de regel via SEPA-overschrijving op een door Film-Retter KG aan te wijzen rekening.

11.5 Film-Retter KG is bevoegd, maar niet verplicht, om in individuele gevallen andere betalingsmogelijkheden te accepteren.

12. eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling van alle diensten en producten uit dezelfde bestelling blijven de geleverde gegevensdragers eigendom van Film-Retter KG.

13 Online-geschillenbeslechting/geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform) aan, dat kan worden geraadpleegd op www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres is info@film-retter.de. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure.

14 Geen herroepingsrecht

Aangezien de digitaliseringen volgens klantspecifieke specificaties en persoonlijke inhoud worden gemaakt, bestaat er voor de consument geen herroepingsrecht overeenkomstig de wettelijke regeling van § 312 g lid 2 zin 1 nr. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

15 Aanvullende/Differente bepalingen voor commerciële klanten

De volgende bepalingen van dit artikel 15 zijn uitsluitend van toepassing op commerciële klanten en vervangen de andere bepalingen van deze overeenkomst in hun regelgevende inhoud in de zin van een meer specifieke regeling:

15.1 Om aanspraak op garantie te kunnen blijven maken, is de klant verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige zorgvuldigheid op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit te onderzoeken en duidelijke gebreken binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan Film-Retter KG te melden. Tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die op een later tijdstip worden ontdekt. In geval van niet-nakoming van de controle- en meldingsplicht is het geldend maken van aanspraken op garantie uitgesloten.

15.2 Indien de klant een gebrek meldt dat volgens de controle door Film-Retter KG niet bestaat en indien de klant bij de melding van het gebrek op de hoogte was van het niet-bestaan van het gebrek of zich door nalatigheid in het gebrek heeft vergist, dient de klant Film-Retter KG de ontstane schade te vergoeden. De klant heeft het recht te bewijzen dat het gemelde gebrek bestaat. In het kader van de bovenstaande bepalingen is Film-Retter KG gerechtigd van de klant vergoeding te eisen van de gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor het onderzoek van het artikel of de door de klant gewenste reparatie.

15.3 Aanspraken op gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit of bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid.

15.4 De garantietermijn bedraagt drie maanden vanaf de datum van teruggave van de originele media aan de klant of, indien de klant de termijn ingevolge artikel 15.1 niet in acht neemt, vanaf het verstrijken van deze termijn. De verkorte garantietermijn geldt niet voor opzettelijk veroorzaakte schade die toe te schrijven is aan Film-Retter KG en die het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, of schade die veroorzaakt is door grove nalatigheid of opzet, of bedrieglijk opzet, of in het geval van regresvorderingen volgens §§ 445a f. BGB.

16. schuldvergelijking en recht van retentie

16.1 Een partij is slechts gerechtigd tot verrekening indien haar tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn en/of schriftelijk door de wederpartij zijn erkend.

16.2. Een partij kan een retentierecht slechts uitoefenen indien haar tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

17. slotbepalingen

17.1 Het is niet mogelijk om vouchers, aanbiedingen of kortingsacties te combineren.
17.1.1. Waardebonnen, aanbiedingen of kortingscodes moeten bij de acceptatie van de bestelling aan Film-Retter KG overhandigd worden. Een latere/volgende creditering van het factuurbedrag is uitgesloten.

17.2 Aanvullingen of wijzigingen van deze AV dienen schriftelijk te geschieden.

17.3 De tekst van de overeenkomst wordt door Film-Retter KG niet opgeslagen.

17.4 Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, laat dit het overige deel van deze AV onverlet. In dat geval wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door de wettelijke bepaling. In geval van een contractuele leemte zijn daarnaast de wettelijke bepalingen en de in de jurisprudentie ontwikkelde beginselen van toepassing.

17.5 Alle rechtsverhoudingen tussen Film-Retter KG en de klant zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het UN-kooprecht.

17.6 De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Film-Retter KG en de klant ontstaan, is de vestigingsplaats van Film-Retter KG in Neunkirchen-Seelscheid, Duitsland, voor zover een dergelijke jurisdictie-overeenkomst toegestaan is.

17.7 Vertalingen van deze AV in andere talen dienen uitsluitend ter informatie. De enige bindende versie is geschreven in het Duits.

(Status: 01.03.2021)